Noah’s Ark | O Noa ma le Va’a

Bible Stories

It’s one of the most well-known and beloved stories in the Bible. This is the story of Noah, who is commanded by God to build an ark that will save him and his family – and whole bunch of animals – from a great flood that will cover the entire earth. This story is told here in the Samoan language, with audio and English translations. Start by learning a few words that will help you follow along with the story. 

Samoan Words to Know

tagata
person / people
lolo
flood
va’a
boat / ark
aiga
family
meaola
animal
mea’ai
food
timu
rain
nuanua
rainbow
fetalai
tell / told
usita’i
obey
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

Listen to the story of Noah and the Ark in Samoan as you read along below.

O Noa ma le Va’a

O Noa o se tagata amiotonu ma o se perofeta a le Atua. E 600 tausaga lona matua. Na ola mai o ia i le taimi o le amio leaga tele o le to’atele o tagata i le fogā’ele’ele – na fiafia e pepelo, gaoi ma na manana’o e fa’atupu le tiga i isi tagata. Na ō latou lē fa’alogo iā Noa ma na ō latou lē manana’o e usiusita’i i le Atua.

[ English ]

Noah was a good man and a prophet of God. He was 600 years old. He lived during a time when most people in the world were wicked – they liked to lie, and cheat and they liked to hurt each other. They did not listen to Noah and they did not obey God.

I se tasi aso, na fetalai atu le Atua ia Noa. Na Ia ta’u atu ia Noa, ua Ia lē fiafia i tagata ma o le ‘ā ia auina atu se lolo e fa’aumatia ai le fogā’ele’ele atoa. Na fetalai atu le Atua ia Noa e sauni ia ma lona aiga. Ma na ia fetalai atu ia Noa e fau se va’a.

[ English ]

One day, God spoke to Noah. He told Noah He was not happy with mankind and that He was going to send a flood to cover the entire earth. God told Noah to prepare himself and his family. He told Noah to build an ark.

“Ae o le ā le ituaiga va’a?” Na mafaufau Noa. Na fa’amalamalama atu e le Atua o se va’a lapo’a, malosi ma na Ia ta’u sa’o atu ia Noa le itu’aiga fausaga e fau ai le va’a:

[ English ]

“But what is an ark?” Noah wondered. God explained that an ark is a very large, sturdy ship and He told Noah exactly how to build it:

“Fa’aaoga le ituaiga laupapa fa’apitoa,” fetalai atu le Atua. “Fau le va’a ia umi, lautele ma maualuga, ma pupuni puipui o le va’a ina ia aua ne’i ulu i ai se suāvai.” Na ta’u atu e le Atua ia Noa e fau ni fogafale se tolu i totonu o le va’a, ma fau ni potu se tele i luga o fogafale ta’itasi.

[ English ]

“Use a special kind of wood,” God said. “Make the ark very long, very wide and very tall, and seal the walls of the ark so that they are waterproof.” God told Noah to build three levels inside the ark, and to build many rooms on each floor.

Na fa’amalamalama atu e le Atua o le lolo o le ‘ā fa’a’umatia ai le fogā’ele’ele atoa ma tagata o i ai, ae na Ia folafola atu ia Noa o tagata uma e o atu i totonu o le va’a o le ‘ā fa’asaoina.

[ English ]

God explained that the great flood was going to destroy the whole earth and all the people on it, but He promised Noah that everyone who came onto the ark was going to be saved.

Na fai atu le Atua iā Noa e avatu lona aiga i totonu o le va’a. Na ia fa’atonuina foi Noa e avatu fo’i ma meaola – ta’ilua mai le ituaiga o manu, tasi le manu po’a, tasi le manu fafine. Na fetalai atu foi le Atua iā Noa e sauni ia lava mea’ai mo le malaga – mea’ai mo lona aiga ma mea’ai mo meaola.

[ English ]

God told Noah to bring his family onto the ark. He commanded Noah to bring animals as well – 2 of every kind of animal, one male and one female. God also told Noah to prepare enough food for the journey – food for his family and for all the animals.

Na usita’i Noa. O mea uma na poloa’iina ai o ia e le Atua, na ia faia.

Na amata fauina loa e Noa ma ona atali’i le va’a. O lea mea na matuā masalosalo ai ona tua’oi. “Aisea ua tou fauina ai sea va’a lapo’a?” na ō latou fesili atu ai. “Tatou te lē o nonofo latalata i le sami.”

[ English ]

Noah was obedient. Everything God commanded him to do, Noah did.

He and his sons began building the ark. This made his neighbours very curious. “Why are you building such a large ship?” they asked. “We are no where near the ocean.”

“Na poloa’iina a’u e le Atua e fauina lenei va’a,” fai atu Noa. “E fa’asaoina ai tatou mai se lolo mata’utia o le a fa’a’umatia atoa ai le fogā’ele’ele. E mafai ona tou o mai fa’atasi ma matou ma fa’asaoina mai le lolo?” na ia vala’au atu ai iā i latou.

[ English ]

“God commanded me to build this ark,” Noah said. “It is going to save us from a mighty flood that will cover the entire earth. Will you come with us and be saved from the flood?” he asked them.

Na pei e fe’ata fa’atauemu tua’oi o Noa. Na ō latou lē talitonu ia te ia. Na ō latou manatu ua valea le toea’ina.

Na fa’aauau pea le fauina e Noa o le va’a.

[ English ]

Noah’s neighbours laughed. They didn’t believe him. They thought that the old man was crazy.

Noah went back to work on the ark.

Ina ua mae’a le fauina e Noa o le va’a, na ō atu loa ma ona atali’i ua ao mai ituaiga ta’i lua o meaola i totonu o le va’a – lua elefane, lua liona, lua maile, lua isumu ma le tele o isi meaola.

[ English ]

When the ark was finished, he and his sons brought two of every kind of animal onto the ark – two elephants, two lions, two dogs, two mice and many more animals.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

Ona ao mai foi lea e Noa lona aiga ma auina atu i totonu o le va’a – o lona to’alua, ona atali’i, ma o latou ta’ito’alua. Na ia mautinoa foi ua lava mea’ai i luga o le va’a mo lona aiga ma meaola uma.

[ English ]

And then, Noah gathered his family onto the ark – his wife, his sons, and their wives. He made sure there was enough food on the ark for his family and for all the animals.

E le’i umi ae ua o’o loa i le taimi e tapuni ai faitoto’a mamafa ma le malosi o le va’a. Ae e na te le’i faia lea mea, na toe vala’au atu loa Noa i ona tua’oi, “E mafai ona tou o mai ma matou ma fa’asaoina mai le lolo?”

[ English ]

Soon, it was time to close the heavy door of the ark. Before he did, Noah asked his neighbours one more time, “Will you come with us and be saved from the flood?”

Ae ua atili ai le fe’ata fa’atauemu mai. “E leai se lolo,” fai mai i latou. “E le o timu fo’i! O oe o se toea’ina fa’avalevalea,” vala’au mai ai.

Na fa’anoanoa Noa, ma tapuni loa le faitoto’a mamafa o le va’a.

[ English ]

His neighbours just laughed again. “There will be no flood,” they said. “It is not even raining! You are a crazy man,” they said.

With some sadness, Noah closed the heavy door of the ark.

E le’i pine ae amata loa ona timu.

Na timu ma timu pea. Na matua timu tetele ma na amata loa ona sau le lolo ma si’i i luga mai le foga’ele’ele le va’a. Na toe timu ma saga timu pea.

[ English ]

And then, it began to rain.

It rained and rained. It rained so much that the floods came and lifted the ark high off the ground. It rained and rained some more.

Na atoa le 40 ao ma po o timu pea, ma na felafoa’i solo le va’a i lea itu ma lea itu e le suavai, ae na puipuia pea tagata na i totonu. E pei ona folafola mai e le Atua.

[ English ]

For forty long days and nights, it rained, and the ark was tossed about on the flood waters, but the people inside the ark were safe. Just as God promised.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

Mulimuli ane, ina ua mae’a le 40 ao ma po, na taofi loa le timu, ae na maualuga pea le suāvai.

O le va’a ma tagata uma na i totonu – Noa ma lona aiga ma meaola – na opeopea i luga o le fogāvai mo le isi 150 ao ma po. 

[ English ]

Finally, after forty long days and nights, the rain stopped, but the flood waters were still high.

The ark and everyone in it – Noah’s family and all the animals – floated on the flood waters for a hundred and fifty more days and nights.

I se tasi aso, na lagona e Noa ua le toe minoi le va’a. Ua leai se suāvai, ua matūtū le fogā’ele’ele ma ua si’itia nei le va’a e latalata i le tumutumu o le mauga. Ae fa’amata ua sefe ona o ‘ese mai le va’a?

[ English ]

One day, Noah felt that the ark had stopped moving. The flood waters had gone down, and the ark was resting now near the top of a mountain. But was it safe to leave the ark yet?

Na iloa e Noa e mafai e manu felelei ona ta’u atu ia te ia. O lea na ia auina atu ai loa le manu o le oreva mai le fa’amalama o le va’a e fia iloa pe na te mauaina le lau’ele’ele. E le’i toe fo’i mai le oreva.

[ English ]

Noah knew that the birds could tell him. He sent a raven out of one of the ark windows to see if it could find land. The raven didn’t come back.

Ina ua mae’a le vaiaso e tasi, na auina atu i fafo e Noa mai le fa’amalama ia le lupe. Na le’i mauaina e le lupe se mea e tu lau’ele’ele ai i fafo, o lea na ia toe fo’i atu ai i totonu o le va’a.

[ English ]

After a week, Noah sent a dove out the window. The dove couldn’t find a place to rest outside, so it came back to the ark.

Ina ua mea’a le isi vaiaso, na toe auina atu e Noa le lupe ma na ia toe foi mai ma le lau olive mata. Na fiafia Noa. Na ia iloa loa, ua papa’u le vai i le lalolagi o lea ua lālā i luga lau o la’au.
[ English ]
Another week later, Noah sent the dove again and it came back with the branch of an olive tree. Noah rejoiced. He knew then that the flood was low enough now that the trees were showing.
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

Na toe auina atu e Noa le lupe i le isi vaiaso ma o le taimi lea, e le’i toe foi mai le lupe. Ua matūtū le lau’ele’ele i fafo mo le lupe e nofo ai, ma o lona uiga ua saogalemu loa Noa ma lona aiga – ma meaola uma – e o atu i fafo mai le va’a.

[ English ]

Noah sent the dove again after another week and this time the dove didn’t come back. It was dry enough outside for the dove to stay there, and this meant that it was safe now for Noah and his family – and all the other animals – to leave the ark.

Na tatala atu e Noa le faitoto’a mamafa o le va’a, ma a’o savavali atu ia ma lona aiga aga’i i le lalolagi, na o latou va’aia se mea fou i le vanimonimo. O se lipine felanulanua’i na pupula matagofie mai i luga o ao.

[ English ]

Noah opened the ark’s heavy door and as he and his family walked out into the world, they saw something new in the sky. It was a colourful bow that sparkled in front of the clouds.

Na fetalai atu le Atua ia Noa. “O lenei mea o le nuanua,” fetalai atu ai. “O La’u meaalofa mo oe, ma o se fa’ailoga o La’u feagaiga fou ma oe: Ou te lē toe fa’aumatiaina le foga’ele’ele i se lolo.”

[ English ]

God spoke to Noah. “This is a rainbow,” He said. “It is my gift to you, and a symbol of my new promise: I will never again cover the entire earth with a flood.”

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

Na tatalo ma le agaga fa’afetai tele Noa ma lona aiga. Na o latou fa’afetai i le Atua mo le fa’asaoina o i latou mai le lolo. Na o latou fa’afetai i le Atua mo le nuanua ma Lana ia feagaiga fou ma latou.

[ English ]

Noah and his family prayed with deep gratitude. They thanked God for saving them from the floods. They thanked God for the rainbow and His new promise.

O taimi uma tatou te va’aia ai se nuanua i le vanimonimo, ia o tatou manatua le alofa o le Atua mo i tatou, ma Lana Feagaiga na osia ma Noa e Na te lē toe fa’a’umatiaina le fogā’ele’ele atoa i se lolo.

[ English ]

Every time we see a rainbow in the sky, let us remember God’s love for us and His promise that He will never again cover the whole earth with a flood.

This Bible story was adapted by L T Arp and translated by Taimalietane Siioloa Arp, who also reads it here. Music from https://www.bensound.com/.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This